I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności informuje o celach, podstawach i sposobach przetwarzania danych osobowych Klientów i Usługobiorców Sklepu Internetowego przez Stork Cargo Bike Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz o prawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych (dalej Stork).
 2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie lub niszczenie.

II INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników jest Stork Cargo Bike Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kościerzyce 60, 49-314 Kościerzyce, NIP: 7471914453 KRS: 0000785173 REGON: 38329360800000, adres poczty elektronicznej: info@storkcargobike.com.
 2. Przetwarzaniu podlegają:
  a. dane osobowe przekazane w procesie rejestracji
  b. dane przekazywane na skutek kontaktu z Stork (wiadomość przesłana przez Klienta/Usługobiorcę adres e-mail lub na adres siedziby Stork),
  c. dane osobowe zebrane przez Stork podczas korzystania ze Sklepu Internetowego tj. w szczególności dane odnośnie czasu i częstotliwości logowania na Konto, rodzaju przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło logowanie,
  d. dane osobowe zebrane przez Stork za pomocą plików Cookie i innych podobnych technologii, tj. w szczególności Google Analytics.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji Konta i następczego utrzymania Konta, w tym historii transakcji, realizacji transakcji,  w celu realizacji uzasadnionego interesu Stork, tj. budowania wizerunku Stork przez kontakt z Klientem/Usługobiorcą (zapytania dotyczące oferowanych Produktów, funkcjonowania Sklepu Internetowego, czy, zgłoszenia problemu technicznego) oraz możliwości wykazania prawidłowości realizacji transakcji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, także w celach marketingowych, przesyłania ofert handlowych w postaci Newslettera.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a. zgoda Klienta/Usługobiorcy w zakresie: rejestracji i następczego utrzymania Konta, w tym historii transakcji, działań marketingowych, przesyłania ofert handlowych, wykorzystania plików Cookies i innych narzędzi analitycznych,
  b. realizacja umowy w zakresie sprzedaży Produktów i odpowiedzi na zapytania ofertowe,
  c. uzasadniony interes Stork w zakresie: budowania wizerunku Stork poprzez kontakt z Użytkownikiem, wykazania prawidłowości realizacji transakcji,
  d. przepis prawa w zakresie dokonywania rozliczeń księgowych i podatkowych, a nadto podstawą realizacji przetwarzania danych osobowych może być: realizacja prawnego obowiązku nałożonego na Stork tj. w szczególności przekazania danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu właściwym organom państwowym, w tym organom ścigania i skarbowo-podatkowym.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  a. do momentu odwołania zgody na: utrzymywanie Konta, przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, przesyłania ofert handlowych w postaci Newsletter do momentu cofnięcia zgody,
  b. realizacji transakcji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z transakcji,
  c. do wyczerpania zapytania Użytkownika kierowanego do Stork w sposób kompleksowy,
  d. do momentu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Stork, w szczególności wyczerpania zapytań właściwych organów państwowych, w tym organów ścigania i skarbowo-podatkowych.
 6. Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty obsługujące płatności elektroniczne, firmy kurierskie, podmioty oferujące narzędzia komunikacji elektronicznej, podmioty oferujące narzędzia marketingowe, podmioty wspierające w zakresie teleinformatycznym, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi pomocy prawnej.
 7. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w ramach przekazywania danych osobowych odbiorcom, o którym mowa w pkt.6. Odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony przekazywanym danym osobowym, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym przystąpienia do porozumienia Privacy Shield.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku ich podania nie będzie możliwa rejestracja i utrzymanie Konta, realizacja transakcji, przesyłanie informacji marketingowych i ofert handlowych, kontakt zwrotny Stork w przypadku wystosowania zapytania.

III PRAWA KLIENTÓW/ USŁUGOBIORCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient/Usługobiorca ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jego zgoda, Klient/ Usługobiorca może w każdej chwili odwołać zgodę, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 3. W przypadku naruszenia danych osobowych, Klient/ Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  Żądanie skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1-2 powyżej Klient/ Usługobiorca przesyła na skrzynkę mailową: info@storkcargobike.com

IV ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych jest prowadzone zgodnie z zasadami adekwatności, celowości i minimalizmu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, Kont i Newslettera, w tym do podnoszenia ich funkcjonalności, prawidłowego wykonania umowy zawieranej pomiędzy Klientem/ Usługobiorcą oraz w celu należytego zabezpieczenia praw i interesów obu stron.
 2. Stork dokłada najwyższej staranności, by przetwarzane dane były merytorycznie poprawnie i aktualne. Merytoryczna poprawność i aktualność danych zależy w dużej mierze od Klientów/ Użytkowników. Użytkownicy niezwłocznie poinformują Stork o wszelkich zmianach dotyczących ich danych.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się z najwyższą starannością dla zachowania ich bezpieczeństwa, przy zachowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii oraz możliwością podjęcia przez osoby trzecie działań niezgodnych z prawem i naruszających interesy Klientów/ Usługobiorców, zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i integralności danych nie jest możliwe. Klienci/ Usługobiorcy są świadomi tego ryzyka i akceptują je.
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane są w sposób automatyczny.

V PLIKI COOKIES

 1. Stork wykorzystuje plik Cookies.
 2. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Klientów/ Usługobiorców przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, a także optymalizacji strony internetowej. Ponadto pliki Cookies stosuje się w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, dzięki którym można sprawdzić w jaki sposób Klient/ Usługobiorca korzysta ze strony internetowej, co daje możliwość ulepszenia zawartości i struktury Sklepu Internetowego, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta/ Usługobiorcy.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 5. Z uwzględnieniem czasu ich przechowywania na urządzeniu Klienta/ Usługobiorcy wyróżnia się:
  a. Pliki Cookies tymczasowe – tzw. first part cookie, umieszczane na czas korzystania z przeglądarki – sesji, są wykasowywane po jej zamknięciu,
  b. Pliki Cookies zewnętrzne – tzw. third part cookie, umieszczane przez zewnętrzne podmioty, których koponenty strony zostały wywołane przez stronę.
 6. Dane zbierane są przy użyciu plików Cookies wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz . Dane są zaszyfrowane tak, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
 7. Plikami Cookies można zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej.

VI KONTAKT

Właściwą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi Klientów/Usługobiorców jest skrzynka mailowa: info@storkcargobike.com

 

VII ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

 1. Stork ma prawo do zmiany Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian nastąpi przy dołożeniu najwyższej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych przez Stork zagrożeń bezpieczeństwa danych.
 2. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie przekazana Użytkownikowi przy pierwszym logowaniu po zmianie Polityki prywatności w formie komunikatu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmienioną Polityką Prywatności. Akceptacja zmienionej Polityki Prywatności jest warunkiem dalszego używania Konta w Sklepie Internetowym.